Privacy Policy

Home Privacy Policy
KLAUZULA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA BLOCKCHAIN POLSKA
  1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Blockchain Polska, z siedzibą przy ul. Starołęckiej 42 w Poznaniu (61-361 Poznań), o numerze NIP: 9721295823, oraz REGON: 381699105 (dalej jako „Administrator” lub  „Stowarzyszanie”).
  2. PODSTAWA PRAWNA Informacja jest przekazywana na podstawie art 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej Rozporządzenie lub RODO.
  3. DANE KONTAKTOWE W sprawach związanych z  przetwarzaniem danych osobowych można się skontaktować przez adres: [email protected] lub listownie na adres siedziby wskazany w punkcie 1.
  4. CELE ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie: a. art. 6 ust.  1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, a także w celu świadczenia usług drogą elektroniczną ; b. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w celach wynikających z uzasadnionych interesów Administratora, w szczególności polegających na dochodzeniu roszczeń, w tym zabezpieczeniu informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów lub na ewentualnym ustaleniu i dochodzeniu praw lub obrony przed roszczeniami, jak również w następujących celach pobocznych: archiwizowanie danych, prowadzenie audytów wewnętrznych, na potrzeby świadczonych na rzecz Stowarzyszenia usług doradczych.
  5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PODANIA DANYCH Stowarzyszenie informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do prawidłowego wykonania umowy.
  6. KATEGORIA PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH ORAZ ŹRÓDŁO ICH POCHODZENIA Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w następującym zakresie: imię i nazwisko, numer PESEL, dane adresowe i teleadresowe, takie jak adres e-mail lub numer telefonu, numer rachunku bankowego, miejsce pracy i zajmowane stanowisko.
  7. PODMIOTY, KTÓRYM DANE OSOBOWE MOGĄ BYĆ UDOSTĘPNIANE Państwa dane osobowe mogą być udostępniane upoważnionym osobom do przetwarzania danych osobowych w ramach wykonywanych obowiązków, w szczególności wynikających z realizacji powierzonych obowiązków a także, gdy będą tego wymagały przepisy prawa, w tym również na żądanie organów publicznych lub w razie dochodzenia praw przed sądem. Nadto Państwa dane mogą być przekazywane na podstawie przepisów prawa podmiotom uprawnionym na mocy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności doradcom Administratora oraz podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, w tym np. usługi hostingowe.
  8. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania stosunku prawnego będącego podstawą przetwarzania. Jednakże w przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, będą one przechowywane do momentu ustania tego interesu, a w szczególności na czas niezbędny do zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów lub do upływu okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń.
  9. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, (gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym), usunięcia, ograniczenia przetwarzania (w przypadkach przewidzianych prawem). W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda przysługuje Państwu uprawnienie do jej wycofania. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Państwu również uprawnienie do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Administrator informuje również, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.